image

Member Hospital in Karak

 

Hospital Name

Location

Tel

Fax

Email

1 Al-Salam Hospital Karak +96232305885 +96232305777 Alsalam.insurance@yahoo.com
2 Italian Hospital Karak +96232351145 +96232351245 Raid.madanat@yahoo.com